Podmínky užívání, ochrana dat a právní upozornění

SÍdlo

BAYO.S SE

Ocelářská 1354/35

190 00 Praha 9 Libeň

IČO: 01875744

DIČ: CZ01875744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, ve spisové značce H 1193.

Kontakt

info@mazakaeurope.com +420 345 678 543

Provozovna

Týmlova 229/14

140 00 Praha 4-Michle

Provozní doba

PO-PÁ 8:00-16:00

1. Rozsah použití

Užívání webových stránek (dále: „webové stránky“) nabízených firmou BAYO.S SE (MAZAKA) (dále jako Provozovatel) je přípustné výhradně podle těchto podmínek.

2. Výkony

Provozovatel poskytuje na webových stránkách informace, software a dokumentaci ke čtení nebo stažení. Provozovatel je oprávněn provoz webových stránek kdykoliv částečně nebo zcela zastavit. Vzhledem k vlastnostem internetu a počítačových systémů nepřebírá žádnou záruku za nepřetržitou použitelnost webových stránek.

3. Práva na užívání informací, softwaru a dokumentace

Užívání informací, softwaru a dokumentace poskytovaných na webových stránkách podléhá těmto podmínkám nebo, v případě aktualizace informací, softwaru nebo dokumentace, příslušným licenčním podmínkám sjednaným již dříve s firmou BAYOS.SE (MAZAKA). Samostatně dohodnuté licenční podmínky, např. pro stahování softwaru, mají přednost před těmito podmínkami. Provozovatel vyhrazuje uživateli nevýhradní a nepřenosné právo na užívání informací, softwaru a dokumentace přenechaných prostřednictvím webových stránek v dohodnutém rozsahu nebo, pokud taková dohoda není uzavřena, v rozsahu, který odpovídá účelu zamýšlenému Provozovatelem při jejich poskytování a přenechávání. Informace, software ani dokumentaci nesmí uživatel nikdy prodávat nebo pronajímat třetím osobám. Pokud zákonné právní předpisy nedovolují jinak, nesmí uživatel měnit, převádět na nižší stupeň nebo překládat software ani jeho dokumentaci, ani z nich vyjímat jednotlivé části. Uživatel si smí zhotovit jednu záložní kopii softwaru, je-li taková kopie potřebná pro zabezpečení budoucího používání na základě těchto podmínek pro užívání. Informace, software a dokumentace jsou chráněny autorským zákonem, mezinárodními smlouvami o autorském právu a dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Uživatel musí tato práva respektovat, zejména nebude z informací, softwaru ani dokumentace ani z jejich kopií odstraňovat abecedně číslicovou identifikaci, značky a záznamy o autorských právech. §§ 69a a další autorského zákona zůstávají nedotčeny.

4. Duševní vlastnictví

Bez ohledu na zvláštní ustanovení v bodu 4 těchto podmínek pro užívání nesmí být informace, značka a ostatní obsah webových stránek bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele měněny, kopírovány, rozmnožovány, prodávány, pronajímány, užívány, doplňovány nebo jakýmkoli jiným způsobem zužitkovávány. Kromě zde výslovně vymezených užívacích nebo jiných práv nejsou uživateli vyhrazena žádná další práva jakéhokoli druhu, zejména právo k názvu firmy a průmyslovým ochranným právům, jako jsou patenty, užitné vzory nebo značky, přičemž Provozovatel není povinen taková práva vyhradit.

5. Externí odkazy (hyperlinks)

Webové stránky mohou obsahovat odkazy (hyperlinks) na webové stránky třetích subjektů. Provozovatel není odpovědný za obsahy těchto webových stránek ani nepovažuje tyto webové stránky a jejich obsahy za vlastní. Jejich užívání provádí uživatel na vlastní nebezpečí.

6. Odpovědnost za právní a věcné vady

Jestliže jsou informace, software nebo dokumentace přenechávány bezplatně, je odpovědnost za věcné a právní vady informací, softwaru a dokumentace vyloučena, zejména z hlediska jejich správnosti, bezchybnosti, porušení ochranných a autorských práv třetích subjektů, úplnosti a/nebo použitelnosti, a to s výjimkou úmyslu nebo lstivého jednání. Informace na webových stránkách mohou obsahovat specifikace nebo všeobecné popisy technických možností produktů, které v konkrétním případě (např. z důvodu modifikace produktu) nemusí být vždy platné. Požadované výkonové znaky produktů musí být proto v konkrétním případě při nákupu dohodnuty samostatně.

7. Ochrana dat a soukromí

Prostřednictvím našich webových stránek neregistrujeme žádné osobní údaje (např. jména, adresy, telefonní čísla nebo emailové adresy) s výjimkou případů, kdy jsou nám tato data poskytována dobrovolně (např. při registraci, dotazech na názory, objednávkách katalogů). Podrobnější informace naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.
Pokud jsou jednotlivá ustanovení této smlouvy neúčinná nebo se takovými stanou, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy.

Sledujte nás na sociálních sítích

Always ready for a new project. Always in the right place. Excellent cooperation between @mazakaeurope and @bayos.ground.screws.

#groundscrew #bayos #groundscrews #mazaka #mazakaeurope #withoutconcrete #screwpiles
...

This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.

Kontakt

Naše výchozí země: Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Chorvatsko, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko.